prevence1

Školní metodička prevence OŠ Nové Město nad Metují

Kamila Košnar Valterová

Kontakt:

Telefon: +420 731 443 912

E-mail: kamila.valterova@skolynome.cz

 

Školní metodička prevence OŠ Opočno

Mgr. Pavlína Sobotková

Kontakt:

Telefon: +420 731 443 913

E-mail: pavlina.sobotkova@skolynome.cz

Konzultační hodiny:

po předběžné domluvě

Důvodem primární prevence rizikového chování na naší škole (obecně na školách v celé ČR) je to, že značné části dětí a mládeže se z různých důvodů nedaří přiměřeně a odpovědně se vyrovnávat s osobními problémy a sociálními požadavky, nejrůznějšími konflikty
i školními nároky. Stres, ve kterém žijí, řeší neadekvátním způsobem, stávají se nebezpečnými sobě i svému okolí. V rámci prevence se proto zaměřujeme na negativní sociální jevy, které mohou ohrožovat naše žáky.

Jsou to především:
 • Záškoláctví.
 • Kyberšikana.
 • Šikanování, vandalismu a další formy násilného chování.
 • Nelátkové závislosti (mobilní telefony, sociální sítě).
 • Drogové závislosti, alkoholismu a kouření.
 • Kriminalita a delikvence.
 • Xenofobie, rasismu, intolerance.
 • Poruchy příjmu potravy, sebepoškozování.
 • Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě.
 Aktivity v rámci prevence mají čtyři základní roviny:
 • Práce s třídním kolektivem.
 • Vzájemná spolupráce s pracovníky školy (spolupráce mezi kolegy, spolupráce pedagogů s žáky).
 • Spolupráce s rodinou.
 • Spolupráce s odborníky a orgány státní správy.
 
S čím se tedy na nás můžete obrátit? Zde jsou problémy, které spadají do naší kompetence:
 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy.
 • Experimenty žáků s návykovými látkami.
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole.
 • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole.
 • Kyberšikana mezi žáky školy.
 • Projevy rasové a menšinové intolerance ve škole.
 • Případně další problémy, které ovlivňují výchovu a vzdělávání žáků.
Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy či celé školy.