DIGITALIZUJEME ŠKOLU – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za čelem dálkového studia.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).
DIGITALIZUJEME ŠKOLU – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti),
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
DIGITALIZUJEME ŠKOLU – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
Pro ŠUŽ udržitelnost

Naše škola se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu “Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě – Mladí mění místo a komunitu IV” podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Navrhneme různá opatření vedoucí k větší udržitelnosti naší obce/města. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou

POTRAVINOVÁ POMOC DĚTEM V SOCIÁLNÍ NOUZI PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Škola nabízí žákům z rodin v sociální nouzi obědy zdarma.

Podmínky pro podání žádosti:

  • žáci ve věku do 19ti let, kteří pobírají stravu v zařízení školního stravování,
  • žáci, jejichž zákonný zástupce je příjemcem dávek v hmotné nouzi (doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí)
  • doloží aktuální Potvrzení o poskytnutí DHN z ÚP + Čestné prohlášení (stáhnout)

V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici školy.

Kontakt:
Petra Syrovátková
e-mail: petra.syrovatkova@skolynome.cz
tel.: 601 590 455

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Polytechnické centrum Novoměstska

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajištění kvalitní a moderní vzdělávací infrastruktury pro vzdělávání na Novoměstsku.

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je poskytnout přímou podporu žákům se SVP a k tomu vytvořit 12 Center a 10-12 Sítí tranzitní podpory v ČR. V rámci systémové podpory bude vytvořen soubor metodických materiálů, které zvýší kompetence pedagogických pracovníků škol.

Cool pedagog

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, formou především prakticky zaměřené výuky přímo na škole resp. v místě pracoviště cílové skupiny.

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj

Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání. Řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt učíme se učit

Projekt učíme se učit je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků. Celková výše podpory z Evropského sociálního fondu činí 218 085,35 Kč.

Škola pro život II

Cílem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016721 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání je zapojení odborníka z praxe do výuky, využití ICT ve vzdělávání, uskutečnění projektového dne mimo školu a zřízení pozice školního psychologa.

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II

Cílem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je zkvalitnění procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků formou zahraničních stáží a stáží u zaměstnavatelů, a spolupráce mezi školou a zaměstnavateli. Více informací zde.