Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Polytechnické centrum Novoměstska

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajištění kvalitní a moderní vzdělávací infrastruktury pro vzdělávání na Novoměstsku.

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je poskytnout přímou podporu žákům se SVP a k tomu vytvořit 12 Center a 10-12 Sítí tranzitní podpory v ČR. V rámci systémové podpory bude vytvořen soubor metodických materiálů, které zvýší kompetence pedagogických pracovníků škol.

Cool pedagog

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, formou především prakticky zaměřené výuky přímo na škole resp. v místě pracoviště cílové skupiny.

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj

Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání. Řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt učíme se učit

Projekt učíme se učit je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků. Celková výše podpory z Evropského sociálního fondu činí 218 085,35 Kč.

Škola pro život II

Cílem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016721 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání je zapojení odborníka z praxe do výuky, využití ICT ve vzdělávání, uskutečnění projektového dne mimo školu a zřízení pozice školního psychologa.

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II

Cílem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je zkvalitnění procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků formou zahraničních stáží a stáží u zaměstnavatelů, a spolupráce mezi školou a zaměstnavateli. Více informací zde.