Charakteristika studijního oboru:

Obor poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou
s možností získat ve 3. ročníku výuční list v oboru Obráběč kovů.

Žáci jsou připravováni v oblasti odborné teorie i v oblasti praktické výuky strojírenského zaměření, získají praktické znalosti v třískovém obrábění kovových
i nekovových materiálů, seřizování, zkoušení a údržby konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů a linek, včetně základů automatizace.

Umí seřizovat příslušné nástroje, měřidla a přístroje a vyhodnotit jakost a kvalitu výroby. Jsou schopni obsluhovat, kontrolovat a programovat NC a CNC stroje, zhotovují programy pro výrobu strojních součástí, tyto programy umí odladit a zahájit výrobu dílců.

Možnosti uplatnění absolventů

Uplatnění v praxi:

Obsluha číslicově řízených obráběcích strojů a linek.

Seřizovač číslicově řízených obráběcích strojů a linek.

Programátor CNC strojů.

V technickohospodářských funkcích provozního charakteru – například kontrolor jakosti výroby, plánovač výroby nebo technolog.

Po příslušné praxi jako mistr provozu.

Možnosti dalšího studia:

Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

Přijímací podmínky:

Splněná povinná školní docházka. Zdravotní způsobilost.

Absolvování jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.