Charakteristika studijního oboru:

Obor je vhodný především pro dívky a poskytuje střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Nabízí ekonomické vzdělání, znalosti z obchodní činnosti a všeobecné znalosti technických předmětů.

Obor poskytuje studentům základní odborné vědomosti v oblastech technická dokumentace, strojírenství, marketing, management, práce s PC aj.

Pozornost je věnována výuce počítačových programů, ve kterých se studenti učí tvořit a upravovat texty, technickou dokumentaci, tvoří tabulky, grafy apod.

Možnosti uplatnění absolventů

Uplatnění v praxi:

Ve strojírenských i jiných firmách jako administrativní pracovníci. Uplatňují se v technologii, konstrukci (výrobní postupy, příprava výroby, technická dokumentace aj.), dále v logistice a skladovém hospodářství (pohyby surovin, materiálů, výrobků) a v obchodní činnosti.

Možnosti dalšího studia:

Absolventi oboru mohou pokračovat v dalším studiu technických oborů na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Přijímací podmínky:

Splněná povinná školní docházka.

Absolvování jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.